Komfort a dôvera užívateľov sú pre nás dôležité, preto s vašimi osobnými údajmi pracujeme zodpovedne a citlivo.


Zásady ochrany súkromia a informácie pre návštevníkov stránky www.arbitra.sk

Prevádzkovateľom stránky www.arbitra.sk je spoločnosť ARBITRA, s.r.o., Sekurisova 3413/16, 841 02 Bratislava, IČO: 52 158 381 (ďalej „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len ako „nariadenie GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje užívateľov sú spracúvané a využívajú sa na účely, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia.

Informácií o procesoch spracúvania osobných údajov môžete získať u zodpovednej osoby spoločnosti a to v elektronickej forme na e-mailovej adrese: kancelaria@arbitra.sk alebo v písomnej forme na adrese: ARBITRA, s.r.o., Sekurisova 3413/16, 841 02 Bratislava.

Údaje užívateľov spracúvané spoločnosťou

Informácie o užívateľoch, získané prostredníctvom formulárov nachádzajúcich sa na internetovej stránke, spoločnosť spracúva, aby poskytla odpovede na otázky užívateľov a aby so súhlasom užívateľa informovala o svojich službách a obchodných informáciách.

Užívateľ môže spoločnosti prostredníctvom formulárov nachádzajúcich sa na internetovej stránke poskytnúť osobné údaje, tj. meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu a ďalšie údaje, ktoré sú uvedené v dotazníku daného formulára.

Účely a právne základy spracúvania:

– poskytovania odpovedí na otázky uvedených vo formulároch; právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov, vyplnením a odoslaním formulára užívateľ zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov,

– uplatňovania nárokov klientov (poškodených osôb) pri likvidácii poistných udalostí – právnym základom je uzavretie zmluvy a súhlas v prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov (t.j. osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu),

– marketing k službám spoločnosti – právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom povinným nahradiť škodu (škodca, poisťovateľ), voči ktorým budú uplatnené nároky klienta; spolupracovníkom na základe zmluvy; subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege (na 2 základe zákona); zmluvným subjektom zabezpečujúcim právne, poradenské a ekonomické služby. Poskytnuté osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje podľa účelu spracúvania osobných údajov nasledovne:

– odpovede na otázky uvedené vo formulároch – 1 rok od vyplnenia kontaktného formulára,

– uplatňovanie nárokov klientov (poškodených osôb) v rámci likvidácie poistných udalostí – po dobu do 3 rokov od okamihu ukončenia zmluvy (vymoženie nárokov) alebo do okamihu odvolania písomného súhlasu klienta,

– marketing vlastných služieb spoločnosti – do 1 roka od okamihu ukončenia zmluvy alebo do okamihu odvolania písomného súhlasu.

Práva užívateľov

Užívateľ, ako dotknutá osoba má uvedené práva:

  1. Odvolať svoj súhlas – v prípadoch, kedy spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má užívateľ právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa u zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť na jeho základe o užívateľovi spracúvala.
  2. Právo na prístup – užívateľ ma právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktorými o ňom spoločnosť disponuje, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje užívateľa používané.
  3. Právo na opravu – na základe požiadavky užívateľa spoločnosť aktualizuje spracúvané osobné údaje.
  4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – ak osobné údaje, ktoré o užívateľovi spoločnosť získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, má užívateľ právo požiadať o výmaz osobných údajov.
  5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať, aby spoločnosť prestala používať osobné údaje užívateľa, napr. v prípade, že podľa užívateľa sú osobné údaje spracúvané spoločnosťou nepresné alebo už ich spoločnosť nepotrebuje.
  6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytol, na inú tretiu stranu. Toto právo sa však týka len osobných údajov, získaných na základe súhlasu alebo na základe zmluvy.
  7. Právo namietať – užívateľ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že spoločnosť nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, má možnosť podať námietku, pričom ak sa preukáže, že uvedený oprávnený záujem neprevažuje nad záujmami užívateľa, spoločnosť nebude osobné údaje užívateľa ďalej spracúvať.
  8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – užívateľ môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk.

Spracúvanie údajov, ktoré sa uchovávajú automaticky ( „súbory Cookies“)

Súbory Cookies neobsahujú žiadne identifikačné údaje osoby navštevujúcej internetovú stránku ani ďalšie informácie zhromaždené od užívateľov. Ak užívateľ navštívi webovú stránku spoločnosti, spoločnosť môže zo zariadenia užívateľa automaticky zbierať osobné údaje návštevníkov webovej stránky (nazývané „súbory Cookies“). Informácie uložené v súboroch Cookies môže server servisu spoločnosti prečítať pri opätovnom spojení 3 s týmto počítačom. Využívaním stránky zadávate súhlas s umiestnením súborov Cookies v zariadení cieľového používateľa. Každý užívateľ má možnosť vypnúť súbory Cookies a vykonať príslušnú konfiguráciu prehliadača.

Súbory Cookies obsahujú okrem iného nasledujúce údaje:

– verejnú IP adresu počítača, z ktorého bol odoslaný dotaz;

– informácie o type operačného systému používateľa;

– informácie o prehliadači používateľa;

navštevované stránky používateľa a dobu, ktorý na každej z nich strávi.

Využitie súborov Cookies

Zhromaždené súbory Cookies spoločnosť uchováva maximálne jeden rok výhradne pre pomocné účely, ktoré slúžia na spravovanie internetovej stránky. Ich informácie sa sprístupňujú len osobám oprávneným spravovať stránku. Spoločnosť využíva súbory Cookies len na štatistické účely a na prispôsobenie obsahu a skladby internetovej stránky pre potreby užívateľov, ktorí ju navštevujú.

Google Analytics

Táto internetová stránka využíva Google Analytics, služby analýzy návštevnosti internetových stránok sprístupňovaných Google, Inc. ( „Google“). Google Analytics používa „súbory cookies“ (o ktorých sa hovorí vyššie), aby internetovej stránke umožnila analyzovať spôsob, akým ju používatelia využívajú. Informácie generované prostredníctvom „súborov cookies“ o využívaní stránky užívateľom (vrátane jeho IP adresy) sa odovzdávajú spoločnosti Google a archivujú sa na jej serveroch v USA. Google bude využívať tieto informácie pre hodnotenie návštevnosti stránok užívateľom, vytváranie správ o pohybe na stránkach pre prevádzkovateľov stránok a poskytovať ďalšie služby spojené s pohybom na internetových stránkach a využívaním internetu. Google tiež môže odovzdávať tieto informácie tretím osobám, pokiaľ bude tak povinný urobiť na základe právnych predpisov alebo v prípade, že tieto osoby spracovávajú tieto informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresy užívateľa s inými údajmi, ktoré vlastní. Užívateľ môže odmietnuť „súbory Cookies“ a zvoliť v prehliadači príslušné nastavenie. Využívaním tejto internetovej stránky zadávate Google súhlas so spracovávaním vašich údajov vyššie uvedeným spôsobom a na vymenované účely.

Odkazy na iné stránky

Na internetovej stránke spoločnosti sa nachádzajú aj odkazy na ďalšie internetové stránky. Pravidlá využívania internetových stránok a zachovanie súkromia používateľov stránok, na ktoré bude užívateľ presmerovaný prostredníctvom odkazu, sú uvedené na týchto stránkach.

Bezpečnosť informácií

Spoločnosť využíva príslušné technické a organizačné prostriedky, aby osobné údaje užívateľov boli bezpečné, vrátane zabezpečenia osobných údajov pred zneužitím, stratou a zničením. Pre zaistenie bezpečnosti osobných údajov užívateľa boli zavedené príslušné personálne, organizačné a technické opatrenia.

Zmeny v zásadách ochrany súkromia

Spoločnosť môže zmeniť platné zásady ochrany súkromia, predovšetkým na účely ich prispôsobenia k požiadavkám uvedeným platnými právnymi predpismi. O vykonaných zmenách informuje na internetovej stránke http://www.arbitra.sk.